Tunne Kelam kuulub Euroopa Rahvapartei ja Euroopa Demokraatide (ERP-ED) fraktsiooni.  Tegemist on Euroopa Parlamendi suurima fraktsiooniga, kus on 288 liiget kõigist 27 liikmesriigist. Tunne Kelam kuulub Eesti rahvusdelegatsiooni esimehena ERP-ED juhtkonda.

 

Olles Euroopa Parlamendi regionaalarengukomisjoni ning julgeoleku- ja kaitse allkomisjoni liige ja väliskomisjoni asendusliige on Tunne Kelami tegevusvaldkondadeks niihästi EL välis- ja julgeolekupoliitika kui ka regionaalse arengu küsimused. Ta kuulub Euroopa Parlamendi ja Vene Riigiduuma koostöökomisjoni põhikooseisu. Alates 2008.a märtsist on ta ka Euroopa Parlamendi Iraagi ad hoc delegatsiooni liige.

 

2004-2005 osales Tunne Kelam ainsa Baltimaade saadikuna laienenud Euroopa Liidu poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite ajutise komisjoni töös. Komisjoni töö tulemusena võttis täiskogu juunis 2005 vastu europarlamendi nägemuse Euroopa Liidu rahastamisest 2007-2013.

 

Ta osaleb aktiivselt mitmete europarlamendi toetusgruppide (Balti-Euroopa,  väike- ja keskmise suurusega ettevõtluse, Tiibeti  toetusgrupp) tegevuses. 

 

Regionaalarengu komisjon

 

Regionaalarengukomisjoni liikme ülesandeks on  regionaal- ja ühtekuuluvuspoliitika kujundamine ning Euroopa Liidu struktuurivahendite koordineerimine. Nelja aasta jooksul on Tunne Kelam  tegelenud niihästi Euroopa äärealade ja saarte probleemidega, Euroopa ühtekuuluvuspoliitika rahastamise kui ka piiriülese koostöö ning Läänemere piirkonna küsimustega. Komisjoni selle koosseis üheks märkimisväärsemaks tulemuseks võib nimetada ühtekuuluvuspoliitika raamkava ja dokumentide välja töötamist aastateks 2007 -2013. Praegu tegeletakse intensiivselt ühtekuuluvuspoliitika tulevikusuundumustega.

 

Väliskomisjon ning Kaitse- ja julgeoleku komisjon

 

Väliskomisjoni ning kaitse-ja julgeoleku allkomisjoni tegevuse raames suhtleb Tunne Kelam teiste EL institutsioonide ning teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega, sh. NATO-ga. Väliskomisjoni liikmena on ta tegelenud EL ühise Välis- ja Julgeoleku poliitika arendamisega, naabruspoliitika ja EL laienemisstrateegia tulevikuperspektiividega, samuti EL-Venemaa ning transatlantiliste suhetega.

Lisaks on olulisteks teemadeks olnud energia alase välispoliitika arendamine, et tagada EL ja seega ka Eesti energia tarne turvalisus. Ka majandussuhted EL-Venemaaga, Lääne-Balkani ja Türgi liitumisläbirääkimised ning EL suhted Lõuna-Kaukasuse ning Kesk-Aasiaga on Tunne Kelami päevakorras. Samuti EL-NATO suhted, Euroopa Julgeolekustrateegia ning Euroopa Kaitse-ja Julgeoleku Poliitika arendamine, lisaks veel rahvusvahelise relvaveo kontrollimine ning tuumarelva leviku tõkestamine.

Tunne Kelam on läbivalt teinud olulisematesse raportitesse ja resolutsioonidesse parandusettepanekuid, mis on aluseks kõne saamiseks täisistungil ning kujundavad ka saadiku profiili oma fraktsioonis ning parlamendis üldiselt.

 

Tegevus EPP-ED fraktsioonis ning EP üldiselt

 

Tunne Kelam osaleb aktiivselt nii fraktsioonisiseselt, kui ka EP-s (nt. täiskogu istungil) EL üldise arenguga seotud debattidel – Eesistumised, Komisjoni ja Nõukogu tegevusplaanid. Ta on EPP-ED väärtuste horisontaalse töögrupi liige, panustades aktiivselt nii selle töögrupi, kui ka teiste horisontaalsete töögruppide tegevusse (artiklid, arutelud, parandusettepanekud).

 

Balti-Euroopa toetusgrupp

 

Europarlamendi Balti-Euroopa toetusgrupp, mille aseesimees on Tunne Kelam, asus aastast 2005 välja töötama Läänemere strateegiat, mille eesmärk on ergutada EL ühtse poliitika kaudu Läänemere ümbruse riikide koostööd. Strateegia taotleb Läänemere regiooni kujundamist Euroopa üheks kiiremini arenevaks ning innovaatilisemaks piirkonnaks. Ühtse poliitika kaudu püütakse teadvustada Läänemere ülimalt tõsiseid keskkonnaprobleeme, parandada ning töötada välja koordineeritud abinõud piirkonna sotsiaal-majandusliku arengu tagamiseks. Läänemere strateegia teemalise raporti võttis parlamendi täiskogu suure häälteenamusega vastu oktoobris 2006.

 

Vaba Iraani sõprade liikumine

 

Tunne Kelam on Iraani opositsioonilise PMOI toetaja EPs tegutseva Vaba Iraani sõprade liikumise aktiivne liige.

 

Totalitaarsete režiimide kuritegude hukkamõistmine:

 

Eraldi töölõiguks Tunne Kelami tegevuses on Eesti ning teiste Nõukogude Liidu sõltuvuses olnud rahvaste ajaloolis- poliitilise pärandi tutvustamine Euroopa Parlamendis.