25.05. 2011 Poola eesistumine on Läänemere strateegia õnnestumiseks otsustav.

Euroopa Parlamendi Balti-Euroopa saadikuühendus kuulas oma erakorralisel istungil juulis algava Poola eesistumise kavasid, rõhuasetusega Läänemere strateegia edasisele rakendamisele ja koordineerimisele.

 

Poola välisministeeriumi Euroopa poliitika osakonna asedirektor Henryka Mościcka ning Poola EL esinduse esimene sekretär Joanna Held tutvustasid Euroopa Parlamendi saadikutele Varssavi nägemust sellest, kuidas valmistatakse ette 2011.a sügisel esitatavat Läänemere strateegia rakendamise vahearuannet.


Balti-Euroopa saadikuühenduse esimehe Tunne Kelami sõnul on lootustandev kuulda, et Poola valitsus on oma eesistumise ülesanded tõsiselt läbi mõelnud ja nendeks süsteemselt ette valmistunud. 

"Vastupidi mitmesugustele kahtlustele kuulub Läänemere strateegia jätkusuutlikkuse tagamine Poola eesistumise prioriteetide hulka," ütles Kelam, kes hindas Poola esindajate avatust  ning sektori-ülest lähenemist.

 

Poola kavatseb moodustada oma eesistumise sõprade grupi, mis on kutsutud arutama eesistumise poliitilisi ja struktuurseid aspekte.  Kavas on korraldada Läänemere strateegia sügavuti arutelu Euroopa Liidu  Nõukogus ning 24.- 26 oktoobril teine Läänemere strateegia foorum Gdanskis, millest kutsuti osa võtma ka Euroopa Parlamendi Balti-Euroopa saadikuühenduse esindajaid.

 

Tunne Kelami hinnangul on Poola eesistumisel võtmeline tähtsus Läänemere strateegia edasise arengu suhtes. 

"Sellele järgneb 2012. aasta  esimesel poolel Taani - teise Läänemere piirkonna riigi  eesistumine, mis saab Poola poolt tehtut edasi arendada," ütles Kelam. 

Läänemere strateegia kui Euroopa Liidu  esimese makro-regionaalse strateegia edukus on Kelami arvates mõõtuandev järgnevatele Euroopa Liidu  strateegiatele, näiteks praegu konkreetset kuju võtva Doonau jõgikonna strateegia jaoks.

 

Balti-Euroopa saadikuühenduse liikmed pöörasid tähelepanu vajadusele fokuseerida senisest paremini Läänemere strateegia prioriteedid, et vältida selle killustumist kümnete tegevusvaldkondade vahel.  Niihästi Poola esindajad kui Euroopa Parlamendi liikmed tõdesid, et prioriteetide hulka kuuluvad TEN-T võrgud, piirkondlike energiasüsteemide arendamine,  innovatsiooni ja teadusuuringute toetamine. 

 

Strateegia rahastamine on Tunne Kelami väitel jätkuvalt arutelude objekt.

"Ehkki  Komisjon ei poolda regionaalsete strateegiate lisarahastamist, on Euroopa Parlament hääletanud Läänemere strateegia jaoks eraldi eelarve rea. Sellel real asuvatest summadest tuleks toetada strateegia paremat koordineerimist ning eraldada nn. seemneraha selliste uute projektide alustamiseks, millel on makroregionaalne ulatus," ütles Kelam.


Poola valitsuse esindajad pidasid vajalikuks saavutada strateegia rahastamisel sektor-ülene lähenemine, rakendades lisaks ühtekuuluvusfondi rahadele ka teiste struktuurvahendite ja erasektori võimalusi.