22.05. 2012 ELi liikmesriigid peavad koostama rahvuslikud tegevuskavad VKE-de toetamiseks

Euroopa Parlamendi täiskogu istungil arutati väike ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE)olukorda. Euroopa Rahvapartei fraktsiooni nimel kõnelenud Tunne Kelam rõhutas vajadust tagada VKE-dele lihtsam ja kasutajasõbralikum juurdepääs ELi rahastamisele. 

"Kaasfinantseerimisreeglite leevendamine ning taotluse esitamise protseduuride lihtsustamine on VKE-de jätkusuutlikuks arenguks võtmelise tähtsusega," kinnitas Kelam.


Eesti saadiku sõnul tundub pahatihti, et rahastamisreeglid on koostatud ühtede Euroopa Liidu ametnike poolt teiste samasuguste ametnike, mitte aga asjaosalise tarbeks. Tunne Kelam juhtis tähelepanu sellele, et arutelus ei puudutatud küsimust, kas VKE-de informeeritus rahastamise võimalustest on piisav.  Kelam soovitas Euroopa Komisjonil olukorda analüüsida, eriti VKE-de  informeeritust ja võimalusi saada täiendavat toetust näiteks Euroopa Sotsiaalfondist või Euroopa Investeerimispangast.

Kelam soovis Komisjonilt selgitust, milline on VKE-de roll, kaasahaaratus ja rahastamisvõimalused Euroopa Liidu makro-regionaalsete strateegiate elluviimisel.

"Minu teada pole seni ühtegi heakskiidetud VKE-de osalusega projekti Läänemere strateegia rakendamisel," ütles Kelam. 

Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete roll on Eesti saadiku hinnangul eriti oluline piiriülese koostöö projektides.

Tunne Kelam kutsus  Euroopa Komisjoni üles ergutama liikmesriike koostama rahvuslikke tegevuskavasid VKE-de toetamiseks.

Lisainformatsioon: Tunne Kelami büroo, tel: +33-3-881-77279

www.facebook.com/tukebro

http://www.eppgroup.eu/

271- liikmeline Rahvapartei fraktsioon koos kolme Horvaatia vaatlejaliikmega on suurim fraktsioon Euroopa Parlamendis.