07.10. 2010 Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika rahastamise reeglid vajavad lihtsustamist

Euroopa Parlament arutas täna täiskogu istungil Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja regionaalpoliitika tulevikku.

Euroopa Parlamendi saadiku Tunne Kelami sõnul on Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika osutunud instrumendiks, mis väljendab kõige tõhusamalt ja usutavamalt Euroopa Liidu aluseks olevat solidaarsuse põhimõtet.

“Aastale 2013 järgneva perioodi ühtekuuluvuspoliitika väljatöötamisel pean vajalikuks kindlasti juhinduda järgmistest kaalutlustest.


Esiteks on oluline tulevase ühtekuuluvuspoliitika sidumine ja kohandamine Euroopa Liidu 2020 strateegiaga, kuivõrd selle kaudu avanevad parimad võimalused edendada jätkusuutliku majanduskasvu, konkurentsivõimet ja uute töökohtade loomist Euroopas. Samas ei tohiks aga ühtekuuluvuspoliitikat killustada. EL 2020 strateegia on küll oluline ühtekuuluvuspoliitika osis, kuid ta ei asenda ühtekuuluvuspoliitikat.

Teiseks on äärmiselt tähtis lihtsustada ühtekuuluvuspoliitika rahastamise reegleid, et muuta abi paremini kättesaadavamaks omavalitsuste ja kodanikuühenduste tasandil.  Just nimetatud tasandil paikneb suurim potentsiaal Euroopa Liidu vahendite tulemuslikuks ja sihipäraseks kasutamiseks.  Momendil kulub pahatihti enam energiat ja aega bürokraatliku aruandluse reeglite täitmisele kui reaalsele projektitööle. Mõistliku tasakaalu rikkumine aruandluse kasuks kujutab endast tõsist praktilist ja moraalset  takistust ühtekuuluvusfondi efektiivsemal kohandamisel regioonide ja kodanike tegelikele vajadustele.

Kolmandaks tuleb järgmise rahastamisperioodi väljatöötamisse õigeaegselt kaasata niihästi regioonide kui ka ärisektori esindajaid, andes neile võimaluse oma kogemusi ja soove esitada. Nende praktiline meel ja asjatundlikus on tõhusaks panuseks regionaalpoliitika rakendamisel ja ka lisavahendite hankimisel.”