07.02. 2013 Küberjulgeolek- ja kaitse: Euroopa Komisjoni vastuvõetud strateegia on tervitatav, kuid vajab konkretiseerimist.

Euroopa Komisjon avalikustas täna Euroopa Liidu  (EL) kauaoodatud küberjulgeoleku strateegia, mis loob vajaliku raamistiku Euroopa küberjulgeoleku paremale ajakohastamisele ning koordineerimisele.  


Euroopa Parlament kutsus oma 2012.a. novembris vastu võetud  küberjulgeoleku ja-kaitse raportis Komisjoni üles koostama kiiremas korras terviklik strateegia ELi  küberjulgeoleku tõhustamiseks.  Parlamendi raporti autor Tunne Kelam tervitas strateegia vastu võtmist.  "Selle valdkonna keerukamaks probleemiks on olnud eri institutsioonide ja osapoolte ebapiisav koostöö", tõdes Kelam.  "Euroopa Komisjon näitas, et eri volinike ning direktoraatide koostöös oli võimalik jõuda hinnatava tulemuseni. See peaks ergutama valitsusi samalaadsele koostööle."

Euroopa Parlamendis küberkaitse- ja julgeoleku eestkõneleja Tunne Kelam tõstis siiski küsimuse, kas komisjon ei peaks selgemini mõjutama liikmesriike võtma aega viitmata vastu riiklikud küberjulgeoleku strateegiad.

"Rohkem kui pooltel liikmesriikidest puudub siiani selline riiklik  küberjulgeoleku strateegia, ehkki Komisjon on juba viis aastat selle koostamisele üles kutsunud. Kavandatavad kohustuslikud Võrgu ja Infoturbe (Network and Information Security, NIS) strateegiad hõlmavad olulise osa  küberruumist, kuid kaugeltki mitte kõike, " ütles Kelam.

Tema sõnul pole siiani suudetud kooskõlastada ka küberkuriteo määratlust. 

 
Euroopa Parlamendi raport rõhutas vajadust luua raamistik avaliku ja erasektori koostööks, mis suurendaks vastastikust usaldust ning tagaks kiire teabevahetuse. Tunne Kelami arvates on hea, et Komisjon kavatseb luua kohustusliku küberintsidentidest - ja rünnakuist teavitamise süsteemi. Samuti on ELi uues strateegias nõustutud vajadusega käsitada küberjulgeoleku probleeme  ELi välissuhete loomuliku koostisosana.

Täna väljakuulutatud strateegia on Euroopa jaoks siiski esimene samm. Sellele peab järgnema küberprobleemide kaasamine ühisesse välis- ja julgeolekupoliitikasse. Samuti tuleb konkreetsemalt kavandada laialdane küberhügieeni alane koolitustegevusega, mis hõlmaks ametnikke nii Euroopa Liidu kui liikmesriikide tasandil ning leiaks koha  koolide õppekavades võimalikult varasest east alates.

 

Lisainformatsioon: Tunne Kelami büroo, tel: +32-473-485777

 

www.kelam.ee

http://www.eppgroup.eu/

http://www.europarl.europa.eu/

www.facebook.com/tukebro